--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Monday, August 8, 2016

Info Post

úch kkaoisß - foaúld wdor l;dfõ ye.=ïnr fudfyd;

úch kkaoisß kue;s fï rx.fõÈhdKkaf.a rx.k Èúh jf.au úch - foaúld újdy Èúh .ek;a b;d yeÕ=‍ïnrj ks¾jHdcj l< l;d nyla miq.shod ysre kd,sldfõ úldYh jQ ‘foyol wdof¾‘ jevigykg iyNd.S fjñka úch - foaúld fom, i|yka l<d'

Y%S ,dxlSh rx. lr<sh È.a úch l< úch kkaoisß yd foaúld ñysrd‚ ish wdor l;dj fiau Ôú; l;dj ms<snojo fuf,i y~ wjÈl<d'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak'


0 comments:

Post a Comment