--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Monday, September 5, 2016

Info Post

කොළඹ කුණු දැම්මොත් වැඩ වරදී

fld<U k.rfha wkjir ia:dkj, li, neyerlsÍu ms<sn| j uyck;dj oekqj;a lsÍu iy wkjir ia:dkj, li, neyer lrkakka i|yd kS;sh l%shd;aul lsÍfï jevigykla l%shd;aul lrk nj wdrla‍Il f,alï lreKdfiak fyÜáwdrÉÑ uy;d mjihs'

ta wkqj uil ld,iSudjla ;=< wkjir ia:dkj, li< neyer lsÍu ms<sn| j udOH ;=<ska ck;dj oekqj;a lsÍu;a wkjir ia:dkj, li, neyer lrkakka i|yd fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ iyh iys;j tu msßia fjkqfjka kS;sh l%shd;aul lsÍfï úfYaI jevigykla l%shd;aul lsÍu isÿ flf¾'0 comments:

Post a Comment