--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Friday, September 23, 2016

Info Post

Yahoo mail එක හැක් කරයි – password දැන්ම වෙනස් කරගන්න

f,dj m%n, jf.au m%isoaO wka;¾cd, fufyhqï moaO;shla jk Yahoo iud.u úiska fufyhjk Yahoo mail moaO;sh lsishï lKavdhula úiska Hack lr,d ;sfhkjd'

óg meh lsysmhlg l<ska fuh isÿfj,d ;sfhkafka'

fldfydujqk;a Yahoo iud.u lshkafka jyduYahoo mail .sKqï ;sfhk ysñhkag yels blaukska ;ukaf.a uqrmoh fyj;a passwordtl fjkia lr.kakd f,ihs'
0 comments:

Post a Comment