--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Friday, September 30, 2016

Info Post

mdi,a fj,dfõ ks, weÿfukau u;amekay,g .sh isiqkag ;ykula

l=reKE., m%foaYfha m%Odk fmf,a mdi,l isiqjl=f.a Wmka Èkh ksñ;af;ka úÿyf,a§ u;ameka idohla meje;ajQ Wiiafm< isiqka 10 fofkl=g ;djld,slj mka;s ;ykula mkjd ;sfnkjd'

isiqfjl=f.a WmkaÈk ieureu fjkqfjka isiqka fuu u;ameka idohla mj;ajd we;s njhs jd¾;djkafka'

isiqka fofofkl= u;ameka f.k tu i|yd mdi,a ks< we÷u msáka f.dia l=reKE., k.rfha u;ameka wf,úi,lska fuu u;ameka f.k we;s njhs jd¾;djkafka'


0 comments:

Post a Comment