--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Tuesday, October 4, 2016

Info Post

È,sks cd;Hka;r ;r.hlg

ksrEmsldjl f,i lafIa;%h msúi Ñ;%mghla i|ydo odhl ù ;ukaf.a .uk ms<sn|j oeä wjfndaOhlska isák weh È,sks w;a;kdhl fõ' ksrEmK lafIa;%h ;=< flá ld,Skj kj u.la idod .;a weh" fï jkúg ksrEmKh lafIa;%h ;=<ska ,xldj fjkqfjka hula lsÍug ierfihs' ta cd;Hka;r ;r.hla i|yd odhl ùuhs' fuu udifha 14 jeksod isg 21 jeksod olajd uef,aishdfõ meje;aùug kshñ;j we;s Asia Noble Queen International i|yd weh iyNd.Sùug kshñ;h'

0 comments:

Post a Comment