--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Friday, November 18, 2016

Info Post

පාර්ලිමේන්තුවේදී මහින්දගෙන් ආන්දෝලනාත්මක කතාවක්

wfma rgg fkd.e,fmk tx.,ka;h wfußldj jeks rgj,a mjd h<s i,ld ne,Sug ;SrKh lr we;s ,snr,ajd§ wd¾:sl m%;sm;a;s m%;slafIam lsÍu Y%S ,xld ksoyia mlaIh yd m%.;sYs,s foaYmd,k mlaI j, hq.fha j.lSula nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'  

yïnkaf;dg jrdh úl=Kd Tjqkag wlalr 15"000l NQñh ,nd§u úfoaYlrKh lsÍfï Ndhdkl mshjrla njo fyf;u wjOdrKh lf<ah'

ysgmq ckdêm;sjrhd fï nj lshd isáfha Bfha ^16&md¾,sfïka;=fõ whjeh újdohg tlafjñks'Tyq úiska isÿl< iïmQ¾K l;dj my; mßÈh'

fujr whjeh l;dj bÈßm;a lrñka uqo,a weu;sjrhd i|yka lf<a th iïm%odhsl whjehla fkdjk njhs' th miq.sh ld,j, wm bÈßm;a l< whjeh iïm%odhg fjkia nj meyeÈ,shs' fuh Kh nr" nÿ nr" ov nr we;=<;a rdcH foam, úl=Kk" rg úcd;ShlrKh lrk whjehla' tlai;a cd;sl mlaIfha wd¾:sl m%;sm;a;s yd ck;d iyk wysñ lrk" ck;djg nr mgjk" cd;sl iïm;a úl=Kk" cd;sl wd¾:slh úfoaYShlrKh lsÍfï ienE t'cd'm iïm%odh h<s ysi tijQ whjehla'

fuu rch ish m%pdrK udOH u.ska fmkajd fokak W;aiy lrkafka rcfha Kh nr ms<sn|jhs' 2002 jif¾ ,h<s mqnqouq Y%S  ,xld, jevigyk fï rfÜ ck;djg idOdr”h lsÍug W;aiy .;af;a;a fujeksu Kh .ek l;d lrñkqhs' túg rcfha Kh cd;sl whjefhka ishhg 105laj ;snqKd'

Kh nr lshñka nÿ nr megúug ishhg 20l jeÜ nÿ y÷kajd ÿkafkao ta wjqreoafoa t'cd'm rchhs' taúÈy‍gu rdcH fiajh ,laI 3g lmamdÿ lsÍug olghq;= l<d' 

rcfha fiajlhkaf.a úY%du jegqma whs;sh o wfydais l<d' rlaIK" nexl=" Lksc f;,a" CTB" if;di jeks rdcH jHdmdr úlsKsu wdrïN lf<a;a 2002 wjqreoafohs' úfoaYslhskag wfma rfÜ bvï úls”u wdrïN lf<a;a ta wjqreoafouhs' Kh nr yd rdcH jHmdr j, mdvq fmkajñka b;d ,dNodhs rlaIK ixia:dj" rdcH  biald.dr ixia:dj" rdcH jeú,s iud.ï" iSks ixia:dj" rch i;= jákd fydag,a yd bvï" .Eia" ÿrl:k"jdfka" isfuka;s" gh¾" fmfylïy,a wd§ rdcH jHdmdr mqoa.,SlrKh lsÍu t'cd'm iïm%odhhs' 

rcfha jHdmdr 80lg jeäfhka ta úÈyg 2004 olajd úlsKqj;a Kh nr wvq jqfka keye' we;eï jHdmdr jeiS .shd'1977 Kh nr cd;sl wdodhfuka ishh‍g 68'6la jqKd' rdcH jHdmdr úl=K,;a 1994 tu rch bj;ajk úg Kh nr cd;sl wdod‍hfuka  ishhg 95g jeäù ;snqKd' pkao%sld nKavdrkdhl wdKavqfjka o mqoa.,SlrKh bÈßhg f.k .sh;a 2002 jk úg Kh m%udKh ishhg ishh blaujd ;snqKd' 2002)2004 rks,a úl%uisxy wdKavqfõ Kh nr ishhg102la jqKd' fufia Kh nr ishhg ishh blaujd ;snqfKa fg,sfldï" rlaIK" .Eia jeks wdodhï Wmojk rdcH ixia:do úlsKsfuka miqjhs' 

2005 -2014 wfma md,k ld,h ;=< mqoa.,SlrKhg ;s; ;enqjd' 2015 ckjdß ui ud wdKavqj Ndr fok úg Kh nr ishhg 70'7g wvqlr ;snqKd' fïlhs uy nexl=j 2015fõ jd¾Isl  jd¾;dfõ i|yka lrk ienE ;;a;ajh' fï whjefhka kej; Kh nr .ek lshkafka 2002-2004 l;dj wÆ;a lrñka t'cd'm' kHdh m;%h l%shd;aul lsÍughs' Y%S ,xld uy nexl=fõ wëlaIK lghq;= Yla;su;a lr tys iapdëk;ajh wdrlaId lsÍu fjkqjg iuia; uq,H f.ùï l%uhu mqoa.,sl iud.ulg mejÍug fhdackd lr ;sfnkjd' fuh nexl= lafIa;%u wia:djr lsÍula yd Y%S ,xld uy nexl=fõ lghq;= ÿ¾j, lsÍula' uy nexl= lghq;=j, isg jrdh" wfkl=;a mdvq ,nkjd hehs lshk ixia:d fm!oa.,SlrKh lsÍugo m%fõYhla f.k ;sfnkjd' fï kHdh u; wêfõ.s ud¾.;a" ÿïßh ud¾.;a muKla fkdj fudr.ylkao c,dYho Kh f.ùug lshd fm!oa.,SlrKh lrdú' tu úkdYldÍ kHdh m;%hlg Y%S','ks'm'fha fldgilao lr.id ;sîu cd;sfha wjdikdjla' ienE fjki thhs' 

tx.,ka;fha uE; mej;s cku; úpdrKfhkq;a" weußldfõ miq.sh od mej;s ckdêm;sjrKfhkq;a tu rgj, ck;dj fj<|m, wd¾:slh" f.da,ShlrKh  yd cd;Hka;r fj<o m%;sm;a;s"tu rgj,g wys;lr f,i n,md we;s ieá md,lhskag f;areïlr ÿkakd' ,ßÔï fÉkaÊ,^Regime Change& ks¾ud;Djre tu rgj, md,lhska f,i m%;slafIam l<d' cd;sl wjYH;djhka blaujd tu m%;sm;a;s l%shd;aul lsÍu m%;slafIam l<d' cd;sl wkkH;djh" foaYSh jHdmdr" foaYSh jHjidhlhka yd cd;sl wd¾:slh /l.ksñka wd¾:sl m%;sm;a;s l%shd;aul lsÍfï cd;sl wjYH;dj tu ck;dj fmkajd ÿkakd' 

wkaOdkqlrKfhka fï rch tu m%;sm;a;s ;j ;j;a je<o .ksñka cd;sl wd¾:slh" cd;sl ksIamdokh" foaYSh jHdmdßlhka wj;lafiare lsÍu fï whjefhka kej; mK .ekajQjd' úfoaY wd¾:sl fld,kshla we;slsÍug uÛ mEÿjd' Kh wdmiq f.ùug isÿù we;s ksid w;sf¾l nÿ mekùug;a" ;jÿrg;a Kh .ekSug;a isÿ ù we;s nj m%ldY lrkjd' Kh .kq ,nkafka Kh mshùug kï rfÜ Kh m%udKh ;jÿrg;a jeäùug bv keye' tfia jqK;a h;d¾:h ù we;af;a fï rch Kh wdmiq f.ùug;a jvd jeä m%udKhla Kh f.k we;s njhs'  2015 ckjdß udifha isg fï olajd we'fvd'ì,shk 3'6la úfoaY fj<|mf<ka muKla Kh ,nd f.k ;sfnkjd' cd;Hka;r uq,H wruqo,skq;a we'fvd' ì,shk 1'5la ,nd f.k ;sfnkjd' fï Kh j,ska bkaÈhdfjka ;djld,slj fï rch úiska .kq ,enQ fvd,¾ ì,shk 1'2 m%udKh f.jkq ,enqjd' fj<|mf<ka wm j¾Ihlg Wmßu f,i .kq ,enqfha we'fvd'ì,shkhla muKs' wm .;a iEu Kh uqo,lgu cd;sl ixj¾Okh‍g wjYahh há;, myiqlï jHdmD;shla bÈl<d'   

2014 j¾Ih wjidkfha mej;s re'ì,shk 7"391 jQ uq¿  Kh m%udKh 2015 wjidk jk úg re'ì,shk8"503 olajd jeä lr ;sfnkjd' tu m%udKh 2016 cQks jk úg re'ì,shk9"062 olajd jeä ù ;sfnk nj whjefhao i|yka lr ;sfnkjd' th j¾Ih wjidkfha re'ì,shk 10"000 blaujk nj fmkS hkjd' Kh .kq ,nkafka Kh f.ùug muKla kï fï wldrhg miq.sh wjqreÿ 2 ;=< muKla re'ì,shk2"600g jeä m%udKhlska Kh f;d.h jeä jqfka flfiao@ 

tmuKla fkdj cd;sl wdodhug wkqj 2015 wjika jk úg rcfha Kh 2014 ishhg 70'7 isg ishhg 76 olajd jeä ù ;sfnkjd' th fï j¾Ih wjidk jk úg ishhg 78 muK uÜgulg meñ”ug bv ;sfnkjd' tla wjia:djl i|yka lf<a we;eï Kh fmd;aj, igyka ù fkdue;s njhs'fmd;aj, igyka ù fkdue;s Kh fokq ,enqfõ lõo@ .súiqï ke;s Kh wdmiq f.jkafka l=ulgo@  IMF jd¾;dfjka fy<sjqfka l=ulao@ fïjdg ms<s;=re imhd keye' 

Bg miq i|yka lf<a ixia:dj, Kh f.ùug ;sfnk njhs' fïjd tu ixia:dj, jdKscuh lghq;= j,g wod< Kh uqo,a' uy nexl= jd¾;dj, fï ish,a, i|yka fjkjd' tajd tu wdh;k j, wdodhï j,ska f.jk Kh' b;sydih mqrd rdcH  jHdmdrj, Kh tu wdh;kj, .sKqïj, ñi whjehg we;=<;a jkafka keye' 

whjehg we;=<;a jkafka rch úiska Y%S ,xld uy nexl=fõ Kh fomd¾;fïka;=j u.ska .kq ,nk Kh muKhs' tajd ish,a, nexl=fõ jd¾;d .; fjkjd' rdcH jHdmdr .kq ,nk Kh tu jHdmdrj, jd¾Isl .sKqïj, iEu j¾Ihlu jd¾;d lrkjd' ishÆ NdKavd.dr wemlr md¾,sfïka;=jgo jd¾Islj jd¾;d lrkjd'  tu ksid Kh f.k we;af;a Kh f.ùug muKla hehs lrkq ,nk fï m%ldYh md¾,sfïka;=j fukau fï rfÜ wysxil uyck;dj uq¿ukskau fkduÛ heùug f.d;kq ,nk wi;Hhla' 

rch jir 2la ;=< Kh ,nd f.k Kh f;d.h jeälr ;snqK;a fïjkf;la l%shd;aul l< jHdmD;shla ;ju wmg oel.; fkdyels ù ;sfnkjd' whjeh u.ska rejkamqr wêfõ.s ud¾.h nÿ,a,g §¾> lrk nj m%ldY l<d' fuh fyd| fhdackdjla' tfia jqk;a jir 2la .;fj,;a nÿ,a,g ;nd r;akmqr wêfõ.s ud¾.fha lghq;=j;a ;ju wdrïNù keye'Kh ,nd .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk Ökfha fmd,S jeähs lshd tu rchg;a fodaIdfrdamKh lrkjd' 

W;=re wêfõ.s ud¾.h kñka fld<U isg uykqjr l=reKe.," oUq,a, iïnkaO lsÍug wm ie,iqï lr ;snQ wêfõ.s ud¾.h úhoï jeähs lshd jir 2la w;miql<d'ku ,uOHu wêfõ.S ud¾.h, lshd fjkia l<d' wjidkfha wmf.a m%;sm;a;shu ms<s.ksñka foaYSh bÈlsßïlrejkaf.ka tu ud¾.fha fldgila bÈlsÍug ;SrKh lr ;sfnkjd' cmdkfhkao" Ökfhkao b;sß fldgia j,g Kh .kakjd'flrj,msáh ) lvj; wêfõ.s ud¾.h ie,iqï lr ;snQ mßÈ l%shd;aul lf<a kï oekg jvd b;d wvq úhoulska" ux;sre 6lska hq;=j" tu m%foaYfha .xj;=r yd mßir wjodkï j<lajd .ksñka"fï jk úg ksu lsÍugo ;snqKd' 

bÈlsÍï w;aysgjQ tu wêfõ.s ud¾.h ux;sre m%udKh wvq lr" .xj;=r wjodkï .ek fkdi,ld oeka bÈlrkq ,nkafka uq,ska weia;fïka;= l< úhoug;a jvd jeäfhkqhs' r;a;rka j,ska bÈlrkjd hehs fpdaokd l< wêfõ.S ud¾.h oeka ma,eákï j,ska bÈlrk nj iuyre lshkjd' bÈlrkafkao l,ska iud.uuÆ' Kh imhkafk;a Ökfhkauhs' wdmiq f.ùfï ld,h yd fmd,sfha fjkilaù;a keye' 

fld<U jrdh k.rh l%shd;aul lsÍu w;aysgjQfõ ke;skï fï jk úg wlalr 400la muK m%udKhla rchg whs;s  lr .ekSug o ;snqKd' tho h<s wrïN lf<a Ökh yd Y%S ,xldj ;=< mej;s úYajdikSh;ajho m¿ÿ lr f.khs' 

Ökfhka 2015 wjika jk úg ,ndf.k ;snQ Kh we'fvd'ì,shk  3"800la muK fjkjd' tajdfhka úÿ,s n,d.dr" jrdh" wêfõ.S ud¾." jd¾ud¾. wd§ È.=ld,Sk há;, myiqlï wdfhdack isÿ lr ;sfnkjd' fudr.ylkao jdßud¾. l%uh bÈlrkafk;a Ök Kh hgf;ahs' thskq;a wd¾:sl M,odj ,nd .kak l,ahkjd' Kh f.jk nj lshd fïjd úls”u rchl j.lSuo@uyskafodaoh úoHd.dr we;=¿ mdie,a ixj¾Okh" i;s fmd, bÈlsÍï" .%dóh lDIsld¾ñl ixj¾Ok lghq;=o k;r l<d' tajd È.gu lrf.k .sfha kï tajdfha m%;s,dN ck;djg ,nd.kak ;snqKd' mdie,a isiqkag geí §u fyd| fhdackdjla' kuq;a miq.sh whjefhka úYaj úoHd, isiqkag fokjd hehs lshQ geí ;du;a ,eî ke;s nj jd¾;d fjkjd' ta ú;rla fkfuhs wka;¾cd, .dia;= ishh‍g 25lska jeä lr ;sfnk ksid geí fkdñ,fha ,enqK;a tu orejkag tajd mdúÉÑ lsÍu‍g uqo,a fidhd .ekSug isÿ fjkjd'

2015 i|yd wmbÈßm;a l< whjefhka msßfjka wOHdmkh ,nk NslaIQka jykafia,d i|yd §ukd ,nd§u l%shd;aul fkdlr 2017 jif¾ isg fyda kej; l%shd;aul lsÍu w.h l< hq;=hs' tfy;a  fjkalr we;s m%;smdok tu wOHdmkh ,nk NslaIQka jykafia,df.a wvlgj;a m%udKj;a jkafka keye' wjYH m%;smdok fjka lrk f,i b,aÆï lrkjd' iSks l¾udka;h" l=l=,auia ksIamdokh" foaYSh lsß ksIamdokh yd u;aiH ksIamdokhg wfma rch f.k .sh m%;sm;a;s fï whjefhka ms<sf.k ;sfnkjd' fï m%;sm;a;s jerÈhs lshd lsß .jhka 20"000la f.kaùu k;r l<d' lsßmsá ñ, my; oud foaYSh f.dúhd wffO¾h l<d' ksjerÈ m%;sm;a;s ljqre l<;a ksjerÈhs' 

hymd,kfhka fïjd bÈßhg f.k .sfha keye' tfia bÈßhg f.k .shd kï iSks" lsß" ud¿" l=l=,a uia foaYSh ksIamdok ;j ÿrg;a by< hjd .; yelsj ;snqKd' iajhxfmdaIs;ù ;snQ nvbßÛq ksIamdokh lvd jegqKd' foaYSh bÈlsÍï l¾udka;h lvd jegqKd' fuu whjefhka foaYSh lsß" Wla ovq i|yd iy;sl ñ,la kshu lsÍu w.h l< yelshs' lsß .jhska 20"000la 2017 fyda f.kaùu b;d jeo.;a mshjrla' l=l=,a uia ksIamdokh Èß .ekaùu jf.au ñßÈh u;aiH l¾udka;h ÈhqKq lsÍug f.k we;s fhdackd o w.h lrkjd' foaYShj ksIamdokh l< yels wkjYH  wdkhk wvq lsÍu‍g l< hq;af;a thhs' 

miq.sh rchka ish,a,u mdfya ie,iqï lr ;snQ tfy;a bgq lr.; fkdyels jQ yïnkaf;dg jrdh" f;,a .nvd ixlS¾Kh yd cd;Hka;r .=jka f;dgqfmd< wm rch úiska Ök Kh wOdr hgf;a bÈlrkq ,enqjd' ol=Kq wêfõ.S ud¾.hg cmdkh yd wdishdkq ixj¾Ok nexl=fõ Kh uqo,ska lr.; yels jqfka fld<U isg .d,a, olajd muKhs' .d,a, isg yïnkaf;dg olajd tu wêfõ.S ud¾.h bÈflrefka Ök Kh wdOdr hgf;ahs' yïnkaf;dg fukau fndfyda m%foaY j, wdfhdack wdl¾Ykh jeä lf<a fï wdldrhghs' tajd  È.=ld,Sk cd;sl wdfhdackhka' wjqreÿ 15)20 w;r ld,hla fuu Kh f.ùug bv ,nd È ;sfnkjd' Ökfhka fï olajd ,nd.;a uq¿ Kh m%udKhjk we'fvd'ì,shk 3"800ka we'fvd'ñ,shk 300 yer b;sß ish,a, i|yd fmd,sh ishhg 2la muK fjkjd' fvd'ñ,shk 300 i|yd fokq ,enQ fmd,sh wvq lsßug ud l< b,a,Suo Ök rch tjlg i,ld n,ñka isáhd' yïnkaf;dg wdfhdack l,dmhla jqfka fujeks wdfhdack ksihs'

tfia ;sìh§;a jrdh iqÿ w,sfhla hehs m%ldY lrñka jrdh yd f;,a .nvd ixlS¾Kh oeka we'fvd'ñ,shk1"200lg Ökfha iud.ulg úls”ug rch lghq;= lrkjd'uq,ska .=jkaf;dgqfmd, ù .nvdjla lr tys cd;Hka;r jákdlu úkdY l<d' fïjd iqÿ w,s kï wdfhdaclhska tajd bÈlsÍfï úhoug;a jvd jeä uqo,la f.jd ñ,È .kafka wehs@ ‍fï wdfhdack i|yd fud,h ldf.aoehs iy úls”fï fud,h ldf.aoehs fï whjefhka fyd|g meyeÈ,s fjkjd' 

fïjd cd;sl iïm;a' wfma iEu há;, myiqlulau bÈlr ;sfnkafka fï jf.a Kh uqo,a Ökfhka" cmdkfhka" bkaÈhdfjka"fldßhdfjka" wdishdkq ixj¾Ok nexl=fjka" f,dal nexl=fjka"hqfrdamd rgj,ska iy ueo fmrÈ.ska Kh wrf.k' ta cd;sl iïm;a úls”u wmrdOhla' th tla rgl iud.ul taldêldßhla njg m;a lsÍu ;j;a úYd, ;¾ckhla' Y%S ,dxlsl jHdmdßlhkag kdúl lafIa;%hg iïnkaO ù tys jdis rgg ,nd .ekSug th oeä ;¾ckhla fjkjd' fld<U jrdh;a" jrdh wêldßfha fufyhqï ;gdx.k mj;ajd .ksñkqhs mqoa.,sl keõ ;‍gdx.K mj;ajd .ekSug bv È ;sfnkafka' 

tmuKlafkdj tu jrdh yd .=jkaf;dgqfmd, wdikakj fï rfÜ ck;djg whs;s wlalr 15"000l bvï úfoaYslhkag §fï idOdrKhla ;sfnkjdo@ wfma rfÜ fujeks cd;sl iïm;a úfoaY rgj, iud.ï j,g úls”u foaYSh jHdmdßlhskag úYd, wjdishla' tu rgj, ‍wdfhdaclhkag tu rgj,u wdfhdack myiqlï ;sfnkjd' tajd wfma wdfhdaclhkag fokafka keye' wfma jHjidhlhka ke.sákak ´k fï rfÜu wdfhdackh lr,d' ta Yla;sh Tjqkag ;sfnkjd' fï ksihs bkaÈhdj iuÛ tÜld jeks .súiqï fyda fjk;a rgj,a iu. ksoyia fj<| .súiqï we;slr .ekSug fmr wfma rgg oekgu;a tu rgj,a iuÛ lrk .Kqfokq j,ska we;s ù we;s fj<o wjdis bj;alr" tjeks wjdis we;s ùu je,elaùu‍g wjYahs kS;s ilia lr .ekSug m%:ufhka lghq;= l< hq;af;a'  

wfma rfÜ lgqkdhl ksoyia fj<| l,dmh m%udK;ajfhka wlalr 530l muK NQñhla' ìh.u wlalr 450hs' wfkl=;a ish¿ wdfhdack l,dm wlalr 400g wvqhs' wdfhdack l,dm 12u rch i;=hs' fï wdfhdack l,dmo ;ju;a uq¿ukskau msÍ keye' fufia ;sìh§ tl rgl tl iud.ulg jrdh;a" .=jka f;dgqfmd<;a wlalr 15"000l NQñ mar udKhl=;a  ,nd§u fï rfÜ iajdêk;ajhg" cd;sl wdrlaIdjg" foaYSh ksIamdolhskag yd wdfhdaclhskag t,a, lrkq ,nk  n,j;a ;¾ckhla f,i wms olskjd'

yïnkaf;dg jrdh cd;Hka;r kdúl is;shfï flakao%ia:dkhla' fujeks uOHia:dkhla tl iud.ulg úls”u uq¿ rgu úls”u yd iudkhs' tia'ví'wd¾'ã nKavdrkdhl w.ue;s;=ud ish rcfha m<uq ld¾h lr.;af;a lgqkdhl .=jka f;dgqfmd, yd ;%Sl=Kdu, jrdh úfoaYslhkaf.ka ksoyia lr .ekSuhs' thhs Y%S','ks'm m%;sm;a;sh' fïjdg bÈßm;ajk wdfhdaclhska" rlaIK ixia:dj" keõ f;,a iud.u" fjdag¾ia tÊ jeks wdh;k rchg mjrd .;a wdldrh isys lr .ekSu iqÿiq nj ug fmakjd' fm!oa.,SlrKh lrkq ,nk jrdh we;=Æ ishÆ rdÊhe iïm;a wmg wdmiq .ekSug isÿ fjkjd' t'cd'm'h fm!oa.,SlrKh lr ;snQ ;aßil=Kdu,fha f;,a .nvd ixlS¾Kh wm rch Lksc f;,a ixia:dfõ whs;sfha ;nd .ekSug ie,iqï lf<a;ath cd;sh i;= úh hq;= iïm;la f,i nKavdrkdhl w.ue;s;=udf.a isyskh jQ ksihs' fldhsu rglgj;a wfma cd;sl há;, myiqlï úls”u wm wkqu; lrkafka keye' yïnkaf;dg ck;dj  wlalr 15"000l ish kscìï bvï fjk;a rgCg úlsKsug bv fkdfok nj;a u‍g úYajdihs' fujeks fm!oa.,SlrK jevms<sfj<ska je,ls È.= ld,Sk ñ;arl;ajh mÆÿ fkdlr mj;ajd .ekSug lghq;= lrKq we;ehs ud .eKqï lrejkaf.ka b,a,d isákjd'

fuu whjeh u.ska Kh nr yqjd olajñka mqoa.,SlrKhg wu;rj nÿ nro jeä lr ;sfnkjd' miq.sh ld,h ;=, ke.S tk wd¾:sl lafIa;%hka jQ ixpdrl" f;dr;=re ;dlaIK"  bÈlsÍï" fi!LH fiajd j, ‍wodhï nÿ ishhg 12 isg ishhg 28 olajd jeä lr ;sfnkjd' wmkhkhg uq,a;ek fokjhs lshk fï rch NdKav wmkhk noao ishhg 12 isg ishhg 14 olajd;a" fiajd wmkhk 0 isg ishhg 14 olajd;a jeä lr ;sfnkjd' lDIsld¾ñl wxYh i|yd ishhg 10laj mej;s wdodhï noao ishhg 14 lr ;sfnkjd' tmuKla fkdj" iq¿ yd uOHu mßudK jHdmdr j, wdodhï noao jeä lr ;sfnkjd' l=l=,a f.dúm,j,a i|ydo wdodhï noao ishhg 12 isg ishhg 28 olajd jeä lr ;sfnkjd' fuu ish¿ l¾udka;j, nyq, jYfhka ksr;j isákafka foaYSh jHdmdßlhka' Tjqka Èß .ekaùu fjkqjg Tjqkag jeä nÿ nrla mgjd fï whjeh isÿ lr we;af;a  úfoaYslhka Èß .ekaùuhs' úfoaYslhkag bvï ,nd .ekSfï whs;sh" ksjdi ,nd .ekSfï whs;sh ,sys,a lr ;sfnkjd' rcfha maÍOdk yd uQ,sl j.lSu foaYSh õhdumdr yd foaYSh õhd;mdßlhka Èß.ekaùuhs' Tjqkag Woõ lsÍuhs'  

fï whjeh u.ska mßfNdackh i|yd jeÜ nÿ"NBT"ksIamdok nÿ" wdkhk nÿwd§ ish,a,o jeä lr ;sfnkjd' nexl= j,ska uqo,a wdmiq .ekSu  i|ydo nÿ mekù ;sfnkjd' fï ksid nÿ l%uh ixlS¾Kù ;sfnkjd' weia;fïka;= .; uq¿ nÿ wdodhu jk re' ì,shk 1"821ka re' ì,shk 1"564la tkï ishhg 85la jl%  nÿ j,ska ,nd .ekSug ie,iqï lr ;sfnkjd' fï ksid ishÆ wdydr mdk w;HjYH NdKav yd fiajd úhoï jeä fjkjd' mßfNdack b,aÆu wvq fjkjd' foaYSh õhdvmdr úfYaIfhka iqÆ yd uèhsu mßudK õhd mdr miqnEulg ,la fjkjd' 

mßfNdackhg muKla fkdj b;sß lsÍï j,go nÿ jeälr ;sfnk whjehla' fiajl w¾:idOl wruqo," fiajl Ndrldr wruqo," úY%du wruqo,a i|ydo wdodhï noao ishhg 10 isg ishhg 14 olajd jeä lr ;sfnkjd' tajdfha ,dNh fiajlhkag mjrkjd fjkqjg fiajlhkaf.a Ôú; ld,h ;=<l< b;sßlsÍï by< nÿ u.ska rchg .ekSu idOdrKo@  

NdKavd.dr iqrl=ïm;a j, fmd,sh i|yd we;s noaoo ishhg 10 isg ishhg 14 olajd jeälr;sfnkjd' ta ksid tajdfha wdfhdackh lrkakkaf.a fmd,sh wvqfjkjd' tmuKla  fkdj iuDoaê,dNshdf.a isg iudkH ck;djf.a b;sß lsÍï i|yd re'60"000l fmd,S wdodhï i|yd jQ jd¾Isl nÿ iykh bj;a lr ;sfnkjd' ishhg 2'5laj mej;s fmd,S u; noao ishhg 5 olajd jeä lr ;sfnkjd' tu ksid wvq wdodhï,dNSkaf.a  isg orejka" jeäysáhka w;=¿ ish¿ fokdf.au b;sß lsÍï j,ska ,efnk fmd,shg ishhg 5l noaolg hg;a fjkjd'

iuDoaê,dNSkag iy,a lsf,da 5la fokq ,nkafkao iuDoaê§ukdfjka uqo,a lmdf.khs' iuDoaê,dNSkag fokq ,nk §ukdfjka iy,a fyda Odkahk fyda fjk;a  mßfNdack NdKavhla ,nd .ekSu Tjqkaf.a uQ,sl  whs;shla' tu whs;sho fuu whjefhka Wÿrd f.k ;sfnkjd' yd,aueiaika lsf,dajla i|yd re'5lao" iSks lsf,dajla i|yd re' 2lao ñ, wvq l,nj whjefhka i|yka l,;a iudkaho ñksiqka fujeks NdKav tÈfkod ñ,È .kafka .a?iï 100 $200 mardudK j,ska' fï ñ, wvq lsÍï j,ska Tjqkag kï lsisfia;a iykhla fjkafka keye' 

fm!oa.,sl wxYfha yd rdÊhw wxYfha fiajlhkaf.a Wmhk úg nÿ i|yd mej;s nÿ ksoyia §ukdobj;a lsÍu u.ska Tjqkagonÿ nr jeä lr ;sfnkjd'  rcfha ks<OdÍka yd rdÊhu õhd;mdrj, ks<OdÍkag;a by< nÿ m%udKhla f.ùug isÿ fjkjd'tfy;a uE; ld,j, whjefhka iïmaryodhslj l< rdÊhh fiajlhskaf.a jegqma jeä lsÍu fï whjefhka fhdackd lr keye' jegqmg tl;= lrkjd hehs lS re'10"000l §ukdjo oeka wu;l ù ;sfnkjd' th;a wOHdmkhg  cd;sl wodhfuka ishhg 6la fjka l<d jf.hs' 

f,dal fj<|mf,a f;,a yd .Eia ñ, iS>% f,i wvq ù ;snqk;a NQñf;,a yd .Eia ñ, wvqlr ‍;sfnkafka b;d iq¿fjkqhs' re'25lska .Eia ñ, wvq lr" whjehg msáka c,h i|yd wju c, .dia;=j re' 200lska jeä lr ;sfnkjd' th oeka weu;s wkqldrl iNdjlg mÍlaId lsÍu i|yd  ;djld,slj w;aysgqjd ;sfnk nj lshkjd' weu;s wkqldrl iNdj fï .ek mÍlaId lsÍug ;snqfka .eiÜ lrkak fmr fkdfõo@ 

Lksc f;,a ixia:dj yd úÿ,sn, uKav,fhao Kh .ekSï jeä ù we;s nj o jd¾;d fjkjd' ÿïßh fomd¾;fïka;=fõo mdvq ;sfnk nj whjeh weia;fïka;= j,ska fmkakqï lr ;sfnkjd' ta ksid bÈßfhaÈ ÿïßh .dia;=" úÿ,s .dia;= o jeäjkq fkdwkqudkhs' fï .dia;= jeä l<;a whjehg msáka ìh¾ iud.ïj,g ñ,shk .Kkska ;Srenÿ iyk § ;sfnkjd'2015 isg f,dal fj<|mf,a f;,a ñ, .Kka ner,hlg we'fvd'40l muK uÜgul ;sfnkjd' 2014 olajd tu ñ, .Kka  we'fvd'80)100 jeks by< uÜgul ;snqfKa' 2015 uy nexl= jd¾;djg wkqj f;,a wdkhk úhou we'fvd'ñ,shk 4"597hs'th 2015 we'fvd'ñ,shk 2"700g wvqù ;sfnkjd' th j¾Ihlg we'fvd'ñ,shk 1"900l b;sßhla' remsh,a fldaá 27"500 la' 2016 §o ta yd iudk b;sßhla f;,a wdkhkfhka we;s ù ;sfnkjd' ta wkqj jir 2l ;=< we'fvd'ñ,shk 3"800l muK b;sßhla ke;fyd;a remsh,a fldaá 55"100l muK b;sßhla we;s ù ;sfnkjd' fï b;sßhg fudlo lf<a@

úfoaY ixÑ; we'fvd'ñ,shk 6"500g my; jeà ;sfnkjd' 2004 § úfoaY ixÑ; maf¾udKh fvd'ñ,shk 2"200la  jQ w;r th 2014 jk úg fvd'ñ,shk 8"200la njg wm m;a l<d' 2009 olajd hqO úhoï"2014 olajdu wêl f;,a úhoï yd há;, myiqlï yd .ardොóh ixj¾Okh i|yd úhoï" rcfha fiajdjka i|yd fiajlhka n|jd .ekSï yd jegqma jeä lsÍï wm l<ukdlrKh l<d' 

fmdfydr iykdOdrh" mdie,a ks,we÷ï jeks iyk  jir 10la ;=< wLKavj mj;ajd .;a;d' rKúrejka yd Tjqkaf.a udmshkag iyk ie,iqjd' 

hqoaOh ksud lsÍu;a iu. W;=f¾ ìï fndaïn bj;a lr A9 ud¾.h" ÿïßh ud¾. we;=¿ uQ,sl há;, myiqlï iïmQ¾K l<d' kef.kysr m<d; ixpdrl l,dmhla f,i iS>%  ÈhqKqjlg m;a l<d' fld<U yd ;odikak marofoaY mßir ys;ldó wdishdfõwdld¾Y”h kd.Íl m%foaYhla njg m;a l<d'fï w;r 2004 cd;sl wdodhfuka ishhg 7'5la j mej;s whjeh ysÛh 2014 jk úg ishhg 5'7 olajd wvq l,d' WoaOukh ishhg 3lmuK uÜgulg wvq l<d' Kh fmd,S wkqmd; ishhg 10g wvq uÜgulg f.k tkq ,enqjd'  tfia jqj;a jirla we;=<; hymd,kh úiska whjeh ysÛh 5'7 isg 7'4 olajd jeä l<d' fï ish,a, lf<a rgg oeßh fkdyels fmdfrdkaÿ rdYshla j.lSfuka f;drj ,Èk 100 jevigyk, hgf;a bgq lsÍug lghq;= l< ksihs' tu fmdfrdkaÿ l%shd;aul lsÍu ksid tajdhska m%;s,dN ,enQ rcfha fiajlhkaf.ka Tjqkaf.a  úY%du jegqm kej;Sfukq;a" iuia; ck;djf.ka by< jeÜ nÿ ,nd .e‍kSug;a" ixj¾Ok úhoï lmd yeÍug;a oeka isÿ ù ;sfnkjd'Kh fmd,S wkqmd; ishhg 14 blaud ;sfnkjd' úfoaY ixÑ; wvqlr .;a;d'thg wu;rj Nhdklu l%shdud¾.h ù we;af;a  ú‍foaYslhkag rfÜ há;, myiqlï iy bvï úls”uhs'

2017 j¾Ih i|yd weia;fïka;= lr we;s wdodhu 2016 j¾Ihg jvd re' ì,shk 440l jeäùula' th re'ì,shk 200l muK wê ;lafiarejla' c;ahhka;r uq,H  wruqof,a b,lalhka imqrd .ekSug whjeh ilia lr we;;a 2017 wdodhï weia;fïka;=j ,Ûd lr .ekSu ioyd w;sf¾l nÿ mekùfï wjOdku u;= fjkjd' whjeh ysÛh i|yd we;s b,lalh fjkqfjka m%d.aOk úhoï lmd yeßu‍ fyda ;jÿrg;a Kh .ekSugo isÿ fjkjd' úfoaY jdKsc Kh muKla re' ì,shk 220 la f,i weia;fïka;= lr ;sfnkjd' th re' ì,shk 230l wfkl=;a úfoaY Kh j,g wu;rjhs' fuu wdodhï wúksYaÑ;Ndjh ksid fukau oekgu;a laßKhd;aul jeÜ yd wfkl=;a nÿ j,ska fmd,s wkqmd; yd WoaOukh o jeä fjkjd' úksuh wkqmd;h wia:djr;ajh o oelsh yelshs' fï ksid Ôjk úhoï uÜgu ;jÿrg;a ÿIalr ùu fï whjefhka we;sjk ;j;a mary;s:,hla' 

wjidk jYfhka fï whjeh úiska t'cd'm iïm%odhsl h:d¾:hla lr ;sfnkjd' thg Y%S','ks'mfhka fldgil=;a iïudoï fj,d' fï mdm l¾uhg ienE YaÍ; ,xld ksoyia mdlaIslhkag ish yDo idlaIshg wkqj odhlúh fkdyelshs' rdÊfha wdh;k fm!oa.,SlrKh"  iqNidOk úhoï lmd yeÍu" rdcH fiajh ÿ¾j, lsÍu" foaYSh jHdmdßlhka wffO¾h lsÍu" foaYSh mdßfNda.slhkag nÿ nr megùu" úfoaYslhkag jeÜ nÿ wdmiq f.ùu fukau bvï yd ksjdi ,nd§ug lghq;= lr ;sfnkjd' úfoaY fld,kshla njg wfma rg m;a lsßu fuys Nhdklu mshjr nj meyeÈ,s fjkjd' 

yïnkaf;dg jrdh úl=Kd Tjqkag wlalr 15"000l NQñh ,nd§u úfoaYlrKh lsÍfï Ndhdkl mshjrla' ;aß0l=Kdu, jrdh wdY%s; m%foaYo fï whqßkau úfoaYlrKh lsÍfï mshjrla' wêrdcHjd§ka Wvrg j;= whs;s lr .ksñka tu m%foaY j, ck;djg bvï wysñ l< whqßkau yïnkaf;dg";%Sl=Kdu, m%foaYj, ck;djgo ta brKu fï whjefhka w;am;a lr § ;sfnkjd' tu m%;sm;a;s ck;djg idOdrKh lrkafka rEmjdysksh u.ska ;u markpdrK lghq;= fufyhjk iud.ug uqo,a f.jd ke;s Kh nrla  yd ¥IK .ek ujdmEu u.skqhs' fuhg bv Èh fkdyelshs' Kh f.ùug neßkï ta i|yd l,a .ekSug ñ;% rgj,a iuÛ idlÉPd lsÍug wfma úfoaY m%;sm;a;sh fhdod .ekSu rgla" cd;shla úls”ug jvd W;=ï nj f;areï .; hq;=hs' 

fuu whjeh .ek .eñhka lshkafka ,f,daflg mrldfia f.org ur.df;a, whjehla lsh,hs' ;j;a iuyr wh lshkafka ,ks¾udxY wdydr b,a,k mqoa.,hka KFC tlg f.k f.dia ´kE ;rï lkak, hehs lshmq whjehla njhs' fuys wjidk m%;sm,h ,hymd,kh hu md,khla, ùuhs' wfma rgg fkd.e,fmk tx.,ka;h weußldj jeks rgj,a mjd h<s i,ld ne,Sug ;SrKh lr we;s ,snr,ajd§ wd¾:sl m%;sm;a;s m%;slafIam lsÍu Y%S ,xld ksoyia mlaIh yd m%.;sYs,s foaYmd,k mlaI j, hq.fha j.lSula' 

tu ksid rdcH wfhdackh jeä lsÍu" ck;djf.a b;sßlsÍï Èß .ekaùu" rch yd fm!oa.,sl wxYfha ukd ueÈy;aùu"  lDIsld¾ñl yd .%dñh wd¾:slh Yla;su;a lsÍu"rdcH jHdmdr l<uKdlrKh iajdëklr ld¾hlaIu lsÍu" foaYSh jHdmdßlhka Èß .kajd wmkhk jeälsÍu" wdkhkh wvq lrk ksIamdok jeä lsÍu we;=<;a wd¾:sl m%;sm;a;s wfma úl,am úh hq;=hs' fï ms<sn| fï md¾,sfïka;=fõ .re uka;%Sjreka fukau úfYaIfhka Y%S ,xld ksoyia mlaIfha ishÆ uka;%Sjreka ish yDo idlaIshg wkqj lghq;= lsÍfuka ish mlaIfha ienE ia:djrh ;yjqre lrkq we;ehs ud úYajdi lrkjd'0 comments:

Post a Comment