--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Wednesday, January 11, 2017

Info Post

mdi,a úNd. ld,igyk m%ldY flf¾

fï jif¾ mdi,a úNd. ld,igyk úNd. fomd¾;fïka;=j wo m%ldYhg m;a l<d'

ta wkqj Wiia fm< úNd.h wf.daia;= wgjkod wdrïN jk w;r" th iema;eïn¾ 2 jkod olajd meje;afjkjd'

5 jir YsIH;aj úNd.h wf.daia;= 20 jkod meje;afjk njhs úNd. fomd¾;fïka;=j i|yka lf<a'

idudkH fm< úNd.h foieïn¾ 12 jkod wdrïN jk w;r th foieïn¾ 21 jkod wjikaùug kshñ;hs'


0 comments:

Post a Comment